Azumo产品

您的设备可以使用更少的电量,并且可以在直射的阳光下观看。请往下开展我们的产品探索吧。

现在购买

申请: 医疗设备

载入中...

1.26"

11655-03

Color Status: Monochrome
Resolution: 144 x 168
PPI: 175
Manufacturer: Sharp

1.26"

11655-06

Color Status: Monochrome
Resolution: 144 x 168
PPI: 175
Manufacturer: Sharp

1.28"

11049-06

Color Status: Monochrome
Resolution: 128 x 128
PPI: 136
Manufacturer: Sharp

1.28"

12378-06

Color Status: 8-Color
Resolution: 176 x 176
PPI: 195
Manufacturer: JDI

2.7”

11103-03

Color Status: Monochrome
Resolution: 400 x 240
PPI: 173
Manufacturer: Sharp

2.7”

11103-06

Color Status: Monochrome
Resolution: 400 x 240
PPI: 173
Manufacturer: Sharp

2.7”

12380-06

Color Status: 8-Color
Resolution: 400 x 240
PPI: 173
Manufacturer: JDI

2.7”

13290-03

Color Status: Monochrome with RGB LED
Resolution: 400 x 240
PPI: 173
Manufacturer: Sharp

4.4”

12561-06

Color Status: Monochrome
Resolution: 320 x 240
PPI: 90
Manufacturer: Sharp

4.4”

12567-06

Color Status: 8-Color
Resolution: 640 x 480
PPI: 182
Manufacturer: JDI

控制板

联系我们

与Azumo携手前行,跟我们聊聊吧。

联系