Azumo产品

您的设备可以使用更少的电量,并且可以在直射的阳光下观看。请往下开展我们的产品探索吧。

现在购买

载入中...

1.26"

11655-03

Color Status: Monochrome
Resolution: 144 x 168
PPI: 175
Manufacturer: Sharp

1.26"

11655-06

Color Status: Monochrome
Resolution: 144 x 168
PPI: 175
Manufacturer: Sharp

1.28"

11049-06

Color Status: Monochrome
Resolution: 128 x 128
PPI: 136
Manufacturer: Sharp

1.28"

12378-06 (Last Time Buy)

Color Status: 64-Color
Resolution: 176 x 176
PPI: 195
Manufacturer: JDI

1.8”

12616-03

Color Status: Monochrome
Resolution: 230 x 303
PPI: 211
Manufacturer: Sharp

1.8”

12616-06

Color Status: Monochrome
Resolution: 230 x 303
PPI: 211
Manufacturer: Sharp

1.8”

13265-01 (In Development)

Color Status: Monochrome
Resolution: 256 x 256
PPI: 201
Manufacturer: Kyocera

2.13”

13966-02 (In Development)

Color Status: 64-Color
Resolution: 320 x 240
PPI: 216
Manufacturer: Sharp

2.7”

11103-03

Color Status: Monochrome
Resolution: 400 x 240
PPI: 173
Manufacturer: Sharp

2.7”

11103-06

Color Status: Monochrome
Resolution: 400 x 240
PPI: 173
Manufacturer: Sharp

2.7”

12380-06 (Last Time Buy)

Color Status: 64-Color
Resolution: 400 x 240
PPI: 173
Manufacturer: JDI

2.7”

13290-03

Color Status: Monochrome
Resolution: 400 x 240
PPI: 173
Manufacturer: Sharp

控制板

联系我们

与Azumo携手前行,跟我们聊聊吧。

联系